خانه مشاوره تغذیه رایگان ویدیوها اخبار مقالات

داروخانه همکار زنجان

بازگشت

نام داروخانه  آدرس تلفن 
جالينوس  زنجان شهرك كارمندان فاز 3 خيابان اول  4240611
دكتر ايت الهي زنجان خيابان زينبيه  3234445
دكتر سرداري  زنجان 4 راه سعدي  5253842
دكتر حريري  زنجان خيابان سعدي وسط ساختمان فارابي  3227697
دكتر محرمي  زنجان شهرستان خدابنده  2424224334
دكتر شاهاني  زنجان شهرستان ابهر  2425273714
دكتر عبدالعلي پور  شهرستان ابهر  2425240551
دكتر برجسته باف  شهرستان خدا بنده  2424222242
فارابي  زنجان كوچه مشكي ساختمان كلينيك فارابي  4247761
داروخانه پاستور زنجان  زنجان ابتداي خيابان سعدي ساختمان پاستور  3232502