تامین کنندگان

شرکت : خسرو دارو


محصولات:
کشور تولید کننده شکل کالا نام کالا
ترکیه سر سوزن سرسوزن انسولين سايز 4    100ع - گلدفاين
ترکیه سر سوزن سرسوزن انسولين سايز 5    100ع - گلدفاين
ترکیه سر سوزن سرسوزن انسولين سايز 6    100ع - گلدفاين
ترکیه سر سوزن سرسوزن انسولين سايز 8    100ع - گلدفاين
ترکیه شربت شربت عصاره ارگانيک خرنوب 350گ - دکترکاروب ترکيه
ترکیه شربت شربت عصاره ارگانيک خرنوب 700گ - دکترکاروب ترکيه