بازدید استاندار یزد از شرکت داروسازی کارن

بازدید استاندار یزد از شرکت داروسازی کارن

بازدید استاندار یزد از شرکت داروسازی و مکمل های غذایی حیاتی کارن، به عنوان اولین شرکت تولید کننده مکمل های دارویی، غذایی،  ورزشی و فرمولاهای انترال کشور و حضور ایشان در نشستی به منظور بررسی مسائل و نیازهای توسعه ای این مجموعه

بازدید از داروسازی کارن

 

بازدید از کارن

 

بازدید از داروسازی کارن

 

بازدید از داروسازی کارن