گروه بندی مکمل بیمارستانی

بیماران، از جمله گروه هایی هستند که نیازمند توجه تغذیه ای بیشتر و دریافت مکمل های غذایی اند اما این نیاز آن ها کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
در صورت رفع نیازهای تغذیه ای یک بیمار با استفاده از مکمل ها، بهبودی، با سرعت بیشتری رخ خواهد داد و از عوارض بیماری کاسته می شود.
مکمل های بیمارستانی داروسازی کارن در چهار گروه طبقه بندی می شوند و بیماران برحسب نیاز خود می توانند، مکمل هدف را انتخاب کنند.
فرمولاهای بیمارستانی کارن با نام تجاری انترامیل، اولین فرمولاهای تولید شده در کشور می باشند که برای بیماران نیازمند گاواژ در شرایط مختلف فرموله شده اند.