برنده جواب به مسابقه 2

برنده جواب به مسابقه 2

برنده جواب به مسابقه

 

سوال مسابقه:

کدام مکمل در افزایش وزن اثرگذار نمی باشد؟

1) وی آلبومین

2) انرژی بار

3) آمینووی

4) کربوشارژ

پاسخ سوال:

3) آمینووی

برنده مسابقه:

خانم زهرا دریک وند از اندیمشک