برنده جواب به مسابقه 3

برنده جواب به مسابقه 3

برنده جواب به مسابقه

 

سوال مسابقه:

کدام مکمل در پیشگیری از بیماریهای گوارشی موثر است؟

1) ال کارنیتین

2) گلوکزآمین کندرویتین سولفات

3) ابستاپ

4) کورکومین

پاسخ سوال:

4) کورکومین

برنده مسابقه:

خانم آزاده غلامحسین زاده از کرمان