برنده جواب به مسابقه 5

برنده جواب به مسابقه 5

برنده جواب به مسابقه

 

سوال مسابقه:

کدام مکمل به عنوان بافر داخل سلولی عمل می کند؟

1) ماسل گارد

2) کربوشارژ

3) بتاآلانین

4) ال کارنیتین

پاسخ سوال:

3) بتا آلانین

برنده محترم فروردین ماه 96:

آقای محمد حسین پوریافر از کرمان