برنده جواب به مسابقه 6

برنده جواب به مسابقه 6

برنده جواب به مسابقه

 

سوال مسابقه:

مصرف کدام مکمل در دوران کاهش وزن توصیه نمی شود؟

1) مسیووی

2) آمینووی

3) ایزووی

4) پیور پروتئین 

 

پاسخ سوال:

1) مسیووی 

 

برنده محترم خرداد ماه 96:

سرکار خانم معصومه رضایی از تهران