تغییر سایز پیمانه انترامیل ها

تغییر سایز پیمانه انترامیل ها

تغییر سایز پیمانه انترامیل ها

 

 

 

با توجه به سختی و خطای احتمالی در اندازه­ گیری مقدار آب با پیمانه های قدیم ، شرکت کارن جهت سهولت و افزایش دقت در تهیه فرمولاها، پیمانه انترامیل ها را تغییر داده است. بدین صورت است که هر پیمانه به حجم واحد 50 میلی­ لیتر رسانده می ­شود. در جدول زیر مقدار گرم هر پیمانه و کالری حاصل از آن مشخص شده است:

 

نام محصول

تعداد و مقدار پیمانه جدید

کالری به حجم 50 رسیده

انترامیل استاندارد

1 پیمانه (11/3 گرم)

1kcal/ml

انترامیل دیابتی

1پیمانه (10/1گرم)

1kcal/ml

انترامیل پرپروتئین

1 پیمانه (13/2 گرم)

1.2kcal/ml

انترامیل پرفیبر

1پیمانه (11/4گرم)

1kcal/ml