فصل نامه شماره 8

فصل نامه شماره 8

 از جمله فعالیت های شرکت داروسازی کارن در انتهای هرفصل، انتشار فصل نامه ای با محتوای مرتبط با نیاز مخاطبین می باشد. فایل فصل نامه شماره 8 را می توانید با کلیک بر روی  لینک دریافت کنید.

دریافت فصل نامه شماره8