نام برنده جواب به مسابقه

نام برنده جواب به مسابقه

نام برنده جواب به مسابقه

سلام

سوال مسابقه :در دوره کاهش وزن،استفاده از کدام مکمل توصیه می شود ؟

1.گلدن وی

2.سوپر وی

3.ایزو وی

4.مسیو وی

پاسخ: ایزو وی

برنده مسابقه:سرکار خانم زهرا دریک وند از خوزستان