کاهش وزن با کربوفایت کارن

کاهش وزن با کربوفایت کارن

 

مکمل کربوفایت کارن حاوی عصاره لوبیا سفید و پیکولینات کروم می باشدکه سبب کاهش جذب کربوهیدرات پیچیده و درنتیجه کاهش وزن می شود.

 

مطالعات نشان می دهند که رژیم های غذایی محدود از اسید های چرب اشباع لزوما کاهش وزن ایجاد نمی کنند.

اخیرا کاهش کربوهیدرات خصوصا کربوهیدرات های تصفیه شده به عنوان رویکرد جدید تغذیه ای به منظور کاهش وزن و کاهش خطر بروز بیماری های مرتبط با چاقی، مطرح شده است.

 

عصاره لوبیا سفید میزان جذب کربوهیدرات های پیچیده را کاهش داده به دنبال آن سبب کاهش شاخص گلایسمی وعده کربوهیدراتی مصرفی و میزان ترشح انسولین بعد ازغذا می شود. از این رو مصرف عصاره لوبیا سفید به همراه وعده غذایی حاوی کربوهیدرات در کاهش وزن موثر می باشد.

 

کروم کوفاکتور بسیاری از آنزیم ها در مسیرهای متابولیکی متعدد می باشد و بر متابوليسم درشت مغذي ها شامل کربوهيدرات، پروتئين، چربی و نيز سنتز اسيدهای نوکلئيک و بيان ژن اثرگذار است. کروم با افزايش تعداد رسپتورهای انسولين، اثر انسولين را نیز افزايش می دهد. مصرف مکمل کروم باعث کاهش معنی داری در وزن بدن می شود.