داروخانه مرجع لرستان

بازگشت

داروخانه منتخب لرستان
ردیف نام داروخانه شهر آدرس تلفن
1 داروخانه آریوبرزن خرم اباد میدان انقلاب- روبه روی آراسته یکم- روبه روی بانک دی 6633201479
2 دکتر حامدی بروجرد خیابان شهدا- روبروی بانک تجارت مرکزی 6642606812
3 دکتر احمدی پور خرم اباد خیابان انقلاب- خیابان بعثت - کلینیک ـ آفتاب 6633217882
4 دکترآزادی بروجرد بروجرد- خیابان تختی- نرسیده به سازمان آب 6642532188
5 دکتر مرادی کوهدشت خیابان رهبری- میدان امام خمینی- به سمت میدان شهدا 9381791174