داروخانه مرجع لرستان

داروخانه شماره تماس فعالیت آدرس فروش آنلاین
داروخانه منتخب لرستان
دکتر آریوبرزن 6633201479 خرم آباد- میدان انقلاب- روبه روی آراسته یکم- روبه روی بانک دی -----
دکتر حامدی 6642606812 بروجرد، خیابان شهدا- روبروی بانک تجارت مرکزی -----
دکتر احمدی پور 6633217882 خرم آباد،خیابان انقلاب- خیابان بعثت - کلینیک ـ آفتاب -----
آزادی 6642532188 بروجرد، خیابان تختی- نرسیده به سازمان آب -----
دکتر مرادی 9381791174 کوهدشت، خیابان رهبری- میدان امام خمینی- به سمت میدان شهدا -----
دکتر مردای 8338393626 کوهدشت-خیابان رهبری-میدان امام خمینی به سمت میدان شهدا -----