داروخانه های مرجع کردستان

داروخانه شماره تماس فعالیت آدرس فروش آنلاین
داروخانه های منتخب کردستان
صلواتی 8733236104 سنندج،میدان آزادی- ابتدای خیابان فلسطین -----
دکتر قدرتی ساز 8736228871 سقز،خیابان امام- روبه روي سينما استقلال سابق -----