بررسی اثر ضدالتهابی تورین در بیماران دچار سوختگی حرارتی- انترامیل استاندارد کارن

نویسنده : روشنک آزادی/ کارشناس تغذیه

بررسی اثر ضدالتهابی تورین در بیماران دچار سوختگی حرارتی- انترامیل استاندارد کارن

عنوان مقاله

Anti-Inflammatory Effect of Taurine in Burned Patients

بررسی اثر ضدالتهابی تورین در بیماران دچار سوختگی حرارتی

 

عنوان نشریه:  Advanced Pharmaceutical Bulletin 

سال چاپ:  2015 Nov

مولفان: سیما لک،علیرضا استاد رحیمی، بهروز ناگیلی،محمد اصغری جعفرآبادی،ساناز بیگزالی،فریدون صالحی، رکسانا جعفرزاده

آدرس: ایران، تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مکمل مورد استفاده: انترامیل استاندارد کارن

چکیده مقاله

هدف:

سوختگی های حرارتی از طریق متابولیت های فعال اکسیژن و ایجاد اختلال های چندگانه در عملکرد ارگان های بدن سبب ایجاد پاسخ های التهابی در بدن می شوند. هدف از انجام این مطالعه تعیین اثر مکمل یاری با تورین در قربانیان سوختگی حرارتی می باشد.

روش مطالعه:

این مطالعه در دسته مطالعات بالینی دوسوکور قرار دارد. در این مطالعه 30 بیمار سوختگی حاد وارد مطالعه شدند. بیماران بصورت تصادفی به دو گروه مداخله (دریافت تورین) و کنترل تقسیم شدند. هر دو گروه فرمولای ایزوتونیک و ایزونیتروژنیک دریافت کردند. گروه مداخله با 50 میلی گرم تورین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 10 روز مکمل یاری شد. فاکتورهای خونی چون اینترلوکین 10(IL-10)، پروتئین واکنش گرC با حساسیت بالا(hs-CRP)، فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا(TNF_α) پیش از مطالعه و بعد از آن اندازه گیری شدند.

نتایج:

تغییرات سطح اینترلوکین10(IL_10) در افراد دریافت کننده تورین[-13.60(-31.40, -10.40)] به طور معنی داری

(P = 0.030) بیشتر از گروه کنترل -4.00(-20.00, -0.20)]  [بود. این تغییرات به طور معنی داری (P = 0.013 ) در بیماران با بیش از 30% سوختگی بیشتر از] [-14.20(-31.40, -10.40) سایر بیماران بود [-2.40(-9.60, 0.40). برای دو فاکتور دیگر تغییرات در بین دو گروه معنی دار نبود.

یافته ها:

براساس نتایج حاصل مکمل یاری با تورین بر سطح سیتوکین ضدالتهابیIL-10 تاثیرات مثبتی در تمام افراد دارای سوختگی حرارتی دارد. حتی این تاثیرات در بیمارانی که درصد سوختگی بالاتری دارند بیشتر است.همچنین مطالعه نشان داد که مکمل یاری با تورین تاثیری معناداری برسایر نشانگرهای التهابی نظیر CRP و TNF_α ندارد. پیشنهاد می شود در سایر مطالعات طیف وسیع تری از فاکتورهای التهابی و در دفعات بیشتر اندازه گیری شود.

 


منابع :

ارسال نظر

موبایل :
نام و نام خانوادگی:*
پرسش مورد نظرتان را وارد نمایید : *