اثر مکمل یاری با ال-آرژنین بر وضعیت انتی اکسیدانی و ترکیب بدن بیماران پره دیابتیک چاق: کارآزمایی بالینی کنترل شده

زمان مورد نیاز مطالعه : 3 دقیقه

نویسنده : روشنک آزادی/ کارشناس تغذیه

اثر مکمل یاری با ال-آرژنین بر وضعیت انتی اکسیدانی و ترکیب بدن بیماران پره دیابتیک چاق: کارآزمایی بالینی کنترل شده

Effects of L- Arginine Supplementation on Antioxidant Status and

Body Composition in Obese Patients with Pre-diabetes: A Randomized

Controlled Clinical Trial

اثر مکمل یاری با ال-آرژنین بر وضعیت آنتی اکسیدانی و ترکیب بدن بیماران پره دیابتیک چاق: کارازمایی بالینی کنترل شده


 

عنوان نشریه:  Adv Pharm Bull

سال چاپ:  April 2014

مولفان: سیاوش فاضلیان، مصطفی حسینی، نازلی نمازی، جواد حشمتی، مهدی سپیدرکیش، مریم فتاحی، احمد ساعدی     


مکمل مورد استفاده: ال-آرژنین کارن


هدف:

هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر مکمل یاری با ال-آرژنین بر وضعیت آنتی اکسیدانی و ترکیب بدنی بیماران پره دیابتیک چاق است.

روش مطالعه:

این مطالعه که یک کارآزمایی بالینی  کنترل شده دوسوکور است بر روی 46 بیمار (24 مرد و 22 زن) چاق پره دیابتیک انجام شد. این افراد بصورت تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. به گروه مداخله به مدت 8 هفته روزانه 3 گرم در روز مکمل ال-آرزنین کارن و به گروه کنترل دارونما(پلاسبو) داده شد. شاخص های آنتروپومتریک، دریافت های رژیمی و اندازه گیری های بیوشیمیایی نظیر ظرفیت کل آنتی اکسیدانی، گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دسموتاز در ابتدا و پایان مطالعه اندازه گیری شدند.

یافته ها:

 میانگین سنی و نمایه توده بدنی شرکت کنندگان به ترتیب 44.29±8.65 و 28.14±1.35 بود. در انتهای مطالعه کربوهیدرات دریافتی هر دو گروه به طور معنی داری نسبت به قبل از مطالعه به طور معنی داری کاهش و دریافت چربی آن ها به طور معنی داری افزایش داشت. پس از تعدیل یافته ها براساس دریافت غذایی ، هیچ تغییر معنی داری در توده چربی و بدون چربی شرکت کنندگان رخ نداد و در بین شاخص های بیوشیمیایی اندازه گیری شده ظرفیت کل آنتی اکسیدانی سرم درگروه مداخله نسبت به اول مطالعه به طور معنی داری افزایش پیدا کرده بود.

نتیجه گیری:

مصرف 3 گرم در روز ال-آرژنین به مدت 8 هفته سبب افزایش سطح ظرفیت کل انتی اکسیدانی سرم در افراد پره دیابتیک چاق می شود. کاهش سطح اکسیدان ها و رادیکال های آزاد یا به عبارتی افزایش سطح انتی اسیدانی روند پیشرفت ابتلا به دیابت را کند می کند.


 


منابع :

ارسال نظر

موبایل :
نام و نام خانوادگی:*
پرسش مورد نظرتان را وارد نمایید : *