بررسی اثر سینرژیک ال-کارنیتین با ال-گلوتامین بر ترکیب بدنی و دریافت غذایی فوتبالیست های مرد،کارآزمایی بالینی-دو سو کور

زمان مورد نیاز مطالعه : 1 دقیقه

نویسنده : محمد حضوری و همکاران

بررسی اثر سینرژیک ال-کارنیتین با ال-گلوتامین بر ترکیب بدنی و دریافت غذایی فوتبالیست های مرد،کارآزمایی بالینی-دو سو کور

عنوان مقاله

Survey of Synergistic Effect of L-carnitine with Glutamine on Body Composition and Dietary Intake in Soccer Players: A Double-blind,Randomized Clinical Trial

بررسی اثر سینرژیک ال-کارنیتن با ال-گلوتامین بر ترکیب بدنی و دریافت غذایی فوتبالیست های مرد، کارازمایی بالینی دو سوکور

عنوان نشریه:  Journal of nutrition and food security

سال چاپ:  2016 July

مولفان: محمد حضوری،جواد مهتدی نیا، سید رفیع عارف حسینی، آزاده کوخندانی، میرم چمری، جلال صادقی زاده یزدی

مکمل مورد استفاده: ال-کارنیتین و ال-گلوتامین کارن    


چکیده مقاله

هدف:

این مطالعه با هدف بررسی امکان اثر بخشی ال-کارنیتین و ال-گلوتامین و تاثیر سینرژیکی آن ها بر فوتبالیست های مرد انجام شد.

روش مطالعه:

28 فوتبالیست با میانگین سنی 0.7±21.1 در یک مطالعه دوسو کور شرکت کردند. پیش از مطالعه عملکرد آنان براساس پروتکل BRUCE ارزیابی شد و ترکیب بدنی آن ها با استفاده از دستگاه آنالیز ترکیب بدن، آنالیز شد و سپس ورزشکاران بصورت رندوم به 4 گروه تقسیم شدند.2 گرم ال-گلوتامین، 2 گرم ال-کارنیتن، 2 گرم ال-کارنیتن به همراه 2 گرم گلوتامین  و پلاسبو. مکمل ها برای 21 روز تجویز شدند و پس از 3 هفته عملکرد ورزشکاران و ترکیب بدنی آن ها اندازه گیری شد.

نتایج:

نتایج نشان داد که VO2MAX و مسافت دویده شده به طور معنی داری در گروه دریافت کننده ال-کارنیتین، افزایش و احساس خستگی به طور معنی داری کاهش پیدا کرده بود و  وزن بدن ، درصد چربی بدن، توده عضلانی، دریافت غذایی  و عملکرد ورزشی طی مدت 21 روز، در بین هیچ کدام از گروه ها به نسبت قبل از مطالعه تغییر معنی داری نکرده بود..

یافته ها:

با توجه به یافته ها 3 هفته مکمل یاری با ال-کارنیتین و ال-گلوتامین، بصورت ترکیبی و جداگانه، تاثیر معنی داری بر دریافت غذایی و ترکیب بدنی فوتبالیست ها ندارد. به منظور بررسی اثربخشی این مکمل ها بر عملکرد ورزشکاران نیاز به انجام مطالعات بیشتری است.


منابع :

ارسال نظر

موبایل :
نام و نام خانوادگی:*
پرسش مورد نظرتان را وارد نمایید : *